Skip to content

Nimeke

Uppsala, Universitetsbibliotek, B 52. Kristoffer’s Landslag, Magnus Eriksson’s Stadslag

Kuvaus

Kristoffer’s Landslag; Magnus Eriksson’s Stadslag.

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1500; 1597
I: 1500; II: 1597

Oikeudet

Images:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish
Latin

Identifiointitunnus

Uppsala
University Library
B 52

Kattavuus

Uppsala
Turku

Download TEI file
Uppsala, Universitetsbibliotek, B 52. Kristoffer’s Landslag, Magnus Eriksson’s Stadslag
I:
1500
,
Uppsala
; II:
1597
,
Turku
(
Turku
)
Kristoffer
’s
Landslag
,
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
.
I:
Kristoffer
’s
Landslag
Fols. :
Alphabetical register to
Landslag
.
Landz lagh tabula
. Abya mellom ... (notes concerning the law, a mnemonic verse for remembering the chapter, in Latin and Swedish).
Om högmälis ögernighom
. Ther uppenbare script skal ... wtuiser i kirkobalkenom c xv (cf. Beckman 1917, 52–53).
(Followed by four unnumbered blank leaves.)
Fols. :
Upplandslagen
, Kyrkobalk. Preceeded by an index. ed.
Schlyter 1834, 8–86
.
Kirkio balker
(index). Vm kirkio bygningh ... Pa Cristh skwlo alle Cristhne män ... ... ok kirkia varin vaar hiälp. Amen. (A
saec. XVII
addition follows.)
(Followed by eight unnumbered blank leaves.)
Fols. :
Kristoffer
’s
Landslag
(part of fol. 57 torn). Jorda Balk 28 and Tiuffva Balk 12 are left out. Ed.
Schlyter 1869, 7–397
.
Thinna book holder ny lagh. Konungh balker.
(Index) Sverkiss Rike är aff Swean ... Sverikiss rike är aff heden världh ... ... i thy sinne ok ey länghin.
Sequitur tabula
. (followed by four unnumbered blank leaves)
Gipfthemaal balker.
(Index) Huru man skal sik kono bidhia ... Vil man sik kono bidhia tha skal han ... ... ägher til fwlnada ganga.
Ärffda balker.
(Index) Huru barn ok barna barn ... Dör bonde heller hustru ok leffwa barn ... ... konungh räth i for skriffna arff etc. (followed by six unnumbered blank leaves)
Jorda balker
. (Index) Fäm ära laga fangh jordha ... Fäm ära laga fang jorda I swerikiss ... ... bolagh fastom vithnom. (
Bygninga balker.
Index) Huru böndher maga ... Vilia böndher aff nyo byggia by ... ... äffther thy thet mätith vardhin.
Köpmala Tabula
. Köp man lösöra fä, vapn ... Köp man fä hoffwath heller klöfwath ... ... ärffwadhe äffther ty gäldith är. (
Tingsmala balker
. Index) Försth vm huwu lagman ... Tha lagman väliass skal tha skal biskop ... ... mode heller lange vräkth.
Edzöres balker
. (Index) Försth om nogor gör androm ... Söker man hem ath androm ... ... som han thet siälffer giordhe.
Här börias högmäliss balker.
(Index) Mördher nogor annan ... Mördher madher man heller kona ... ... han forbrytha vtan sina egna.
Drap medh vilia.
(Index) Komber skilnadher manna mällom ... Nv komber skilnadher manna mällom ... ... annan malsägande ok tridhi heridh.
Dräp medh vadha
. (Index) Försth skilss hwath vilia ... ... twen vithnom ok xii manna edhe.
Capitlum primum sic incipit
(
Saaramaal medh vilia
, Index) Forsth hwru man skal annan til ... Nv vil man annan til saara bindha ... Huari som swärdh heller kniff dragher ... ... ath täss fä haffuer theth giorth.
Medh vaadha
. (Index) Huggher man ath androm ... Hugger man ath androm ok vardher annar ... ... Vari sik medh sex manna edhe.
Tiwffwa balker böriass här et primo tabula.
Um man löper borth medh hustru ... Bädzstha tingh som bondhen j boo ... ... til raansman äffther ty som lagh sigia.
Finitus est liber iste per
manus benedicti laresson Scriptoris Ciuitatis vpsalensis vigilia petri et pauli apostolorum. pro cuius principio medio et fine omnipotenti deo sit laus honor et gloria per infinita secula seculorum Amen. Anno domini millesimo quingentesimo.
Fols. : various notes in
Latin
and
Swedish
(in hands of
saec. XVI
).
(King
Kristiern
's privileges for the clergy, granted on
28 October 1457
in
Stockholm
; cf.
HSH 7, 3–8
)
Priuilegium regis Cristierni datum Ecclesiae Swecane ecclesiasticis ...
... sub regali decreto presentibus appenso Anno domini mcdlvii
o
. (On
examination at the
prosteting
)
In proasta tingh obseruandum
. Primo queritur de defectibus ecclesiae ... (An exerpt from
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
, bygningabalk)
Köpstadszlagh
. The som saman byggia i köpstader I swerike skulu lata mällan ... ... tha honom är til sakth böthe iii marker. (Followed by a short addition from the
Landslag
). (A synodal statute(?), in a hand of saec. XVI; followed by twelwe unnumbered blank leaves.)
[177r–v] (A synodal statute concerning priests from
Uppsala
10 July 1510
)
Statutum curatorum
. Quia statutum curatorum super segetibus decimis ... (followed by various notes)
Fols. :
Alphabetical register to the
Stadslag
(in a hand of
late saec. XV or early saec. XVI
)
Fols. : Differences between the old and the new law, by the same hand as the register.
Contrietates noui et antique legisteris
. Nya lagboken haller xi lagmansdöme ok gambla ix ... ... novum ix öra för saar och xij öra för lythe etc.
(Two unnumbered blank folia.)
II:
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
Fols. :
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
. Only the first few lines of Edzöris Balk 19 are present. Space has been left for the rest. Various additions; ed.
Schlyter 1865, 3–400
.
(A titel page)
Thenne Stadz laghn innehåller Sexton Balchar medh Dåbblare Rätthn, som fliteliga beschriffuen Anno domini 1597 aff Jören Oluffzon Somalaynen Huittensi
(a coat of arms featuring the scribe’s initials, ‘I O S’, is drawn under the title). (Index of the law’s chapters)
Här börias konungz Balcker och haffuer han flåcka – 26.
Registredt. Huwu borgmestare och rådhmän skulu ... Nw thå borgmestara och radmen skulu wälias ... ... huru the wilia medh them göra.
Endhan på konungz Balcker then 9 January. Här böries gifftåmåla Balcken och haffuer flåcka – 1. Registredt
. Huilkom lundom Man skall sich ... Nw will man sigh konu bidia och fästha ... ... ägher till Rechenskap gånga.
Endhan på Gifftomåla Balchen. Then 15 January
.
Här börias Ärffda Balcker och haffwer flåcka 21. Registredt.
Nw door byaman hwru ... Döör bonde eller hustru och leffua barn ... ... giffuer skyldomanne sitt wt in 20 Cap.
Här börias Jorda Balcker och haffuer flåcka 17
.
Register
. Hwru ärffda godz skall wpbindhas ... Nw will någhor tåmpt sina säliä elle gård ... ... han sielff ähr beskephen medh.
Här nädhas Jordha Balcker. Then 22 January. Här börias bygningha Balcken och haffuer flåcka 23
.
Register
. Twe män skulo wara j huariom ... Twe män skulo wara I huariom stadh som bygning skulo see och skådha ... ... twå brona Norra och södra wari Lagh samma.
Endhan på Bygningha Balcker. Then 22 Januari. Här börias kiöpmåla Balchen och haffuer flåcka 31. Registredt
. Nw löszöra köp fää köp ... (The first article is preceeded by a note on the
kiöpsmålabalk
) Att thett man köper fää kloffuat eller ... ... till arffwedis fore konunge och Staden.
Här börias skipmåla balcker och haffuer flåcka 19.
Register
. Hwrw Man skall godz upskippa ... ... Hwilken Man till stadhen kåmber medh skipi ... ..ordhe twå å hwars thera wäghna.
Endhan på Skipmåla Balchen. Här börias rådstugw Balcker och haffuer flåcka 34
.
Registredt.
Hwru mångher målszman må ... Ey må man flere mall kära å annan ... ... j torn läggia eller j Stadzens gömo.
1597. Här börias edzöris Balcken och haffuer flåcka 25. Registredt.
Nw räder man hem ått androm ... Ridher man hem ått androm eller ganger thess ... ... Och skall gånga öffwer them konungx hämpd och wredhe.
1597. Här börias höghmåla Balcker och haffuer flåcka 11. Regisredt.
Nw man mördher Man eller kånu ... Mördher nw någor Man annan eller kåna ... ... åther i stadhn miste huffwd sitt.
Här börias dråpmåla Balcker medh wilia och haffuer flåcka 15
.
Register
. Nw the drpå man gör medh wilia ... Nw draper man annan medh wilia ... ... warder man ther dräpin ligghie twe gildher.
Här börias dråpmåla Balcher medh wådhå och haffuer flåcka 17
.
Register
. Hwru mångh hugg till ... ... eller wari sich sielffuer tridhie.
1597 then 9 Martij
. Här börias Såramåla balchen medh wilia och haffuer flåcka 21.
Register
. Nw will man annan till såra bindha ... Nw will man annan till såra bindha thå skall han ... ... honom göra, och hank an thera nådh fåå.
Här börias Såramåla balchen med wådha och haffuer flåcka 8.
Register
. Om man kan fåå hugga annan ... Hugger man ått andråm och annar warder ... ... fyller Edhn, och orckar ey bothom.
Här börias tuiffua balchen och haffuer flåcka 20
.
Register
. Nw kan mann ey tiuffuader sich ... Wärder then tiuffuader någrom j handhom tagitt ... ... om han orckar ey hin till bindha.
Här effther fölger Dobblare Rätten.
Hwar sårg doblar öffuer ena marck ... ... konungenom och stadhenom till twoskiptis.
Endhan på Stadz laghen och lyctades thenne bochen att schriffua then 12 Marcij Anno etc. 97
.
Fols. : On swearing an oath
Iuramentum huilken menniskie eedh skall swärie och lagh gångha thå skall han thesso effter skriffne punctar och Articlar grannelighen achta. Först.
Schall han kyssa booken såm han swär opå och lägie handen opå booken ... ... effter ty såm kyrckiones Lagh förmäler. (312v is blank).
Fols. : King
Karl Knutsson
's
Hamnskrå
. Cf.
Klemming 1856, 289–309
(with considerable differences).
Thenne hampna skrå eller articklar såm äre skipadhe och stichtadhe aff konungh Carll, fordom Swerigis konunge och stältte för them såm plägha fiskia på konungz almenneliga fiske grundar. Ther swar och Een ärlig man skall sich effther rätta, såm dragha till förbenembde fiskeri.
Effter thet stadz rättwiisa thet utt kräffuer aff menniskian ... Huilken såm förer annars mans sträng eller flytter böthe ... ... som strengerne och garnen wärdhe ähro.
Här ändar hampna skrå medh syne punctar
. (followed by three unnumbered blank leaves).
Paper
6 + 356 (316 foliated) + 3 folios.
16cm × 19,5cm (I: 10,5-11; II: 12cm × I: 16; II: 15,5cm)
Modern foliation in the upper right margin. The foliation skips blank leaves. In addition to the flyleaves, there are altogether forty unnumbered leaves added in the manuscript. Judging from the similar watermarks, they were inserted at the same time, presumably when the manuscript was rebound.
I: II
0
+ ii
0
+ (VII-1)
13
+ (VI-1)
24
+ [II
24
] + VI
36
+(V-2)
44
+ [IV
44
] + VI
56
+ (VI-2)[+II]
66
+VIII[+III]
82
+ IV
90
+ I
92
+ 7VI
176
+ [12]
176
+ (II-1)
179
+ VI
191
+ (II-1)
192
; II: 15IV
316
+ 3.
In part II, catchwords in the bottom margin of each page.
The manuscript is a composite of two different booklets that were copied nearly a hundred years apart. It is uncertain as to whether the later booklet, written in
1597
, was copied to be added to the earlier manuscript or originally formed an independent manuscript.
Fol. 57 was torn and later restored. The missing text has been supplied on the mended section by a hand of
saec. XVII
. Fol. 94 partly torn and repaired with a paper slip.
The manuscript is in good general condition. There are some darkened folia and some of the leaves have been torn, but there is practically no loss of text.
The quire structure of the first part is in places extremely difficult to reconstruct owing to the insertion of singletons leaves and additional quires, presumably done when the codex was rebound. The unnumbered leaves have been marked with square brackets in the collation here. Four such leaves have been inserted in the middle of the quire between fols. 60 and 61; six leaves have been inserted between fols. 74 and 75.
One column with vertical bounding lines (section I, in ink; section II, with drypoint?). Number of lines: I: 24–27; II: 19–22.
Landslag
written in
1500
by
Bengt Larsson
, a city scribe from
Uppsala
(fol. ), in a simple cursive script.
Stadslagen
written at the beginning of
1597
(several chapters have been dated in January or March) by a Finn ‘
Jören Oluffzon Somalaynen
Huittensi’ (fol. ) in a more carefully executed cursive. Alphabetical registers to the laws written by other, possibly older, hands.
Additions and comments written in the
Landslagen
by a contemporary hand. Parts of these additions have been cropped away in several places. A hand of
saec. XVII
also makes some marginal notes and additions.
In part I: simple red lombards (two-lines high for the beginning of a chapter, and one-line high for the beginning of an article). Headings in the upper margin and article numbers in the outer margins in red. Majuscules are highlighted in red.
Part II: Initials are two-line lombards in red and blue and occasionally flourished in the same or the other colour. Rubrics, chapter numbers and paraphs in red or blue. Headings in the upper margin in red. All chapters are followed by a colophon, some include decorative patterns in red and blue. The part begins with a title-page, which contains a coat of arms featuring the initials of the scribe,
Jören Oluffson Somalaynen
.
Dark brown calf over wooden boards, rebacked at the spine. Blind-tooled frames of vines and portraits of Christ and the saints(?). In the central panel, small-tool ornaments within a mandorla. One of the two hook-clasps remains with catches on the edge of the front cover. Paper pastedowns. The boards slightly overhang the text-block.
The manuscript contains two different parts. The first, containing King
Kristoffer
’s
Landslag
, was written in
1500
by an Uppsala scribe. The second, containing King
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
, was written in
1597
by a Finnish scribe. According to
Schlyter (1865, XXVII, XLIV)
it is likely that the
Stadslag
-section of the manuscript was copied from the one written in Turku 1552,
Stockholm, National Library, Rålambs samling 4
o
143
.
Part II was certainly in
Finland
, when it was written in 1597. It is more difficult to be definitive about part I. However, judging from the loss of marginal notes in part I, it seems likely that it was rebound, and that this happened shortly after the writing of the second part. Also, the ownership markings on the covers postdate the second part and presumably stem from a date when both booklets were within the same covers.
The first part of the manuscript was written by a city scribe from Uppsala in
1500
.
The second part of the manuscript was written in
1597
in
Finland
. The sections were dated in January and March. Since the marking on the cover postdate the second part, they presumably refer to a date when the manuscripts were combined.
In
1616
the manuscript was inherited by
Johannes Nicolai Finno
. Inner front cover: ‘Possessio Johannis Nicolai Wenno Aboici quam jure hæreditario sibi acquisivit Anno 1616 Cal. Martii’. Johannes Nicolai Wenno started his career in
Turku
in the 1620s at the latest and later became the parson of
Mynämäki
(see
Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721, online database. Studia Biographica 9. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. available at: http://www.finlit.fi/henkilohistoria/paimenmuisto. URN: NBN:fi–fe201101191118
). Another inscription, erased but legible as ‘J--- Erici ----’.
Donated to Uppsala University Library by ‘Mag. Sam. Berglind
1826
’ (inner front cover). The same
Samuel Berglind
is known as the donor of other manuscripts to the library (for example, B 48; B 49).
Shelf-mark of the
Uppsala University Library
on
inner front cover
.
Natanael Beckman,
Studier i outgivna fornsvenska handskrifter
, Stockholm 1917.
HSH =
Handlingar rörande Skadinaviens historia, vol. 1–40
, Stockholm 1816–1860.
G. E. Klemming,
Skrå-ordningar
, Stockholm 1856.
C. J. Schlyter,
Uplands-lagen
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 3, Stockholm 1834, XXVII.
C. J. Schlyter,
Konung Magnus Erikssons Stadslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 11, Lund 1865, XLIV.
C. J. Schlyter,
Konung Christoffers Landslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 12, Lund 1869, XIV.
Cataloguer
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0