Skip to content

Nimeke

Uppsala, University Library, B 1. Kristoffer’s Landslag

Kuvaus

King Kristoffer’s Landslag. Various other regulatory texts.

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1550-1599
Saec. XVI 2/2

Oikeudet

Images:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish

Identifiointitunnus

Uppsala
University Library
B 1

Kattavuus

Sweden
Finland(?)

Download TEI file
Uppsala, University Library, B 1. Kristoffer’s Landslag
Saec. XVI
2
,
Sweden
/
Finland(?)
King
Kristoffer
’s
Landslag
. Various other regulatory texts.
Inner front cover
(in a hand of
saec. XVII
): Advice for judges, in
Latin
.
Fols. : King
Kristoffer
’s
Landslag
(imperfect). Several leaves missing from the beginning; the text starts from GB. There are lacunae in: GB 9–23, BB 38, 39–42, part of 43, part of EdsB. 1, 2–12 and 13, part of DrVd. 12 and following until Svl. 12. Several additions from other laws are made; ed.
Schlyter 1869, 54–397, 402–403
.
Gifftermåla balker
. (Index, 1–22) Först huru skal sig konu bidia ... Will man sig kona bedia tå skal han ... ... (8) wari saaklöss|
Erffwe Balckenn
. (Index 1–23) Huru Barn oc barna barn ... Döör bonde eller hustru ... ... så haffue biscopper konungz rett förskieffuo aff godz (part of the ending written as an addition by a contemporary hand).
Jorda Balckenn
. (Index 1–33). Fem ära lagafång ... Feem ära lagafånga Jorda i ... (fols. 7v–8r are blank, the text continues on fol. ) ... boolagz fasta witnom. (followed by an addition from MELL EgnB. 36:3, ÖGL. BB. 36).
Byggninga Balckenn
. (Index, 1–53) [H]uru Bönder måga... Wilia bönder by af nyo bygga ... ... (39) gångit med sex| (44) minre dyli med 9 mannom. ... (54) thett mätitt warden. (
Klas Fleming
’s judgment in
Turku
,
1415
; cf.
REA 337
) (by another hand) (55) Huilkin som sonder slår ... böthe som sachtt ehr. (Köpmåla balker, index 1–14) Köper man lösöra ... [K]öper man fä hofwat eller ... ... theet fast och fultth. (3 articles added by other hands) thz 35 cap. vthaf Rådstuffwu Balken. För alla brutt måga ... i stadzens giömd. 16. Binda tuå fängh ... (17) gånge til kiöpet.
Tingzmåla B.
(Index, 1–43) Först huru lagman äger ... Thå lagman wälias skall tå ... ... (44) häradzhöffdinge böthe 3 ööris. (followed by an addition in the lower margin).
Edzöris Balckenn.
(Index, 1–44) [W]m någor giör androm ... Söker man heem åt androm ... fullom såårom, slåår| (13) för sig med steen eller ... ... (44) thett sielffuer giordtt hade. (After this several leaves have been excised, but the catchword matches the start of:) (by two different hands)
Konung Erich Månsons stadga och Gårdz Rätt stadgatt i Ståckhålm Die Katarine Anno etc. 1407
. Huilken man som gör flock och sampnadt å fougtenn ... siälff beslagen medh. ( is blank)
Högmålis Balckenn
. (Index, 1–16) Myrder någon annan ... Myrder man annan eller kona ... ... (16) uthann sina eghna.
Dråpmåla med Wilia.
(Index, 1–39) [K]omber skilnader manna ... [K]omber skilnader manna Millan dräper ... ... (38) och tridie häradt. (Followed by an addition on fol. 45v).
Dråpmåla Balcker med wååda.
(Index, 1–17) Först skilies huar wilie... [H]uarsom suerd eller knyff dragger ... ... (12) böte 3 march målse–| (Svl, 12) Innan nesta 14 netter ... ... (20) fåå haffuer thett giordtt.
Såramåla Balker med wåda
. (Index, 1–7) Hugger man ått androm ... Hugger man ått androm och warder ... ... (7) wittne och ledhe.
Tiuffwe Balcker
. (Index, 1–38) Om saak hans som bondans ... [B]este ting som Bonden i Boo sitt haffuer ... ... (40) och han heete ägne baker. (followed by article 41 added by another hand). (fol. is blank)
Fols. : Various additions, by the main hand.
[] (Explanations of old words found in the laws)
En lijthen underuisning elle uttydning på nogre gamble Ord som finnes i lagbökerne
... af konungz Balcken. Ööd eller ööde ... (
Kalmar recess
,
23 August 1474
;
SDHK 29818
)
Rycksens stadgar såm giordhes samansattis och stadfäste bleffwe vthi Kalmaren aff Rykesens Råådh Anno domini 1474 vpå Sancte Bartålomei afftån...
Wy effterschreffne Jacob ... Om Gestning och ... ... (40) eller bätre han förre war. (King
Gustav
’s articles from
1544
; cf.
Schmedeman 1706, 15–22
)
Artickler stelte för Konungelige maiestas ... Anno 1544
. Wij Gustaff med gudz nåde ... Först oh frempst skall wår fodermarske medh alle wåre hoffsinnare ... ... (31) I wår köpstad Wpsala then 16 octobris Anno domini 1554. (
Västerås recess
; cf.
Schmedeman 1706, 3–5
)
Westerås recess.
Thenne ordinantia haffuer högbårne fwrste ... i Westerås anno etc. 1528. Om bischops saaköra. Effter Westerars handel innehåller at all saaköra hörer konungen ... ... (17) måttå förachta lagboken. (
Nyköping’s recess
1537/1538
; cf.
Schmedeman 1706, 6–7
) Thesse ähre the artickler som ... konung Göstaff ... Om armbörst och wapn. Först at ingen dierffwes till at bära ... ... Sancte siffridi daag Anno domini 1538. (
Erik av Pommern
’s
Gårdsrätt
; cf.
Klemming 1868–1881, 63–68
) Thenne effterskreffne ähr ... Konung Erichs... gårdsrätter ... 1. Huilcken man annan slåår och wärder ... ... (24) tå stånda wid samma straff. (King
Erik XIV
’s
Gårdsrätt
,
1560
; cf.
Schmedeman 1706, 34–43
) Effter thet then stormechtigeste ... Erich ... 1. Stal huar och een liffua och hålla ... ... (62) och lagennhetter. (King
Karl Knutsson
’s articles,
1448
) Thesse effterskreffne Articlar ... Carll ... Om någår rymer vndan konungz baneer. Rymer någar vndan ... ... sju bårgan bryter eller rymer. (King
Karl Knutsson
’s
Hamnskrå
; cf.
Klemming 1856, 298–309
)
Een hampna skrog för fiskiare vtdragen. Konung Karls Articklar för them som fiskia pläga på konungz almenna fiskie grunder
. Effter gudz retwijsa... 1. Försth hwar såm förer annars mans stenger ... ... (29) och garnen wärde ährå. (On examinations at the
prosteting
)
Thetta är ransakandes på proestetingh
. 1. Först än then helghe Christelige troo ... ... (30) taal eller roop, Böthe sex marck. (King
Magnus Ladulås
’s article on church peace)
Konung Måens Ladelås stadga.
Gånger bonde aff gårde årettom kyrkio wäg ... ... samma frid haffue Presthe. (
Västerås ordinantia
1527
; cf.
SRA 1, 89
)
Ordinantia som giordis J westerårs J herre dagar Anno Domini 1527
. 1. Bisperne besörie sochna kyrckior ... ... (22) för folcket gudz ordh. (
Visby sjörätt
,
Michael Agricola
’s translation; cf.
Schlyter 1853
)
Siöökartt thet är then högsta eldzta Siörätt... uthdragen aff Tyskon, på Swenske, aff M. Michaelen Agricolam 12 Decembris Anno
[15]
49
. Försprååk må thenna gudz ord wara till thenne siöörättis Book. The såm med skip på haffuet ... aff alla honda farligheet. Her begynnes then eldzsta och högsta siöörätth ... När någår skipare leeger sig een ... ...Enden på thenna Gollandske siöretten som the almenneligh köpmen och skipare ordinerat och påfunnit haffua wthi wijsby så att huar och een ther sigh kann fulkommeligh efftter retta. (followed by UL, KpB. 5 paraphrased; KLL Add. C1) (
Sten Sture
’s decision in
Turku
,
20 October 1488
;
FMU 412
) Wy effter
ne
Steen Stwre i Gripssholm ... såm förskriffwidt star. (Letters of King
Johan III
: concerning tithes,
27 September 1572
, against purchase of skattergårder,
3 August 1572
; on privileges,
9 July 1569
(imperf,)) Wy Johan then tridie ... ... af ferdige någon wåra sennengsbu(?)|
Inner back cover: Register, in a hand of
saec. XVII
(imperf.)
Paper
95 folios
20cm × 32,5cm (13-13,5cm × 25,5-26cm)
Foliation in ink by a hand roughly coeval to the main hand.
The binding of the manuscript is extremely tight and renders it impossible to collate accurately. However, the binding seems to include at least quires of eight bifolia (16 leaves).
Catchwords appear regularly in the lower margin of each page.
Several leaves missing from the beginning; at least two missing after fol. 2. One leaf missing after fols. 23, 34; two leaves missing after fol. 46. A stub visible between fols. 10 and 11, no loss of text. The scribe has (accidentally?) jumped over fols. and the text from fol. continues on fol. .
The same watermark featuring a
coat of arms with a crown on top
(see
Briquet, Armoires - Aigle, 917-919
) appears throughout the manuscript.
Several leaves have been cut; the surviving ones are in good condition, apart from some dirt. The lower outer corners of fols. 89–94 have been folded.
one column with pencil-drawn vertical and horizontal bounding lines, which are only occasionally visible;
c
. 42–45 lines of text
One main hand writing a cursive of
saec. XVI
2
. Other hands appear on fols. , and possibly . According to
Schlyter (1869, LVII)
, the manuscript is written by the same hand responsible for another manuscript with the same main text (in 19th-century the manuscript was in the possession of Per Jonsson heirs; see
Schlyter 1869, no. 75
).
A contemporary hand writes several additions in the margins and after the chapters of the laws.
Simple monochromatic pen-drawn initials at the beginning of chapter and articles (1–2 lines high). On fol. a simple initial in red. In several places the space reserved for the initial has been left blank. First line of the article texts written in a larger script. Article numbers written in the outer margin, chapter headings added in the upper margin by the same hand that made numerous additions.
Dark brown calf over wooden boards. Stamped decoration of blind-tooled frames with leaves to the interior (much of the type found in the bindings of
Hans Düsterbach
(active
c.
1560–1591
). In the centre an oval shape decorated with geometrical patterns. Remnants of clasps are visible on the fore-edges of the boards. Paper pastedowns. On the spine the shelf-mark of the Uppsala University Library is visible. The boards overhang the text-block. Four sewing stations visible.
The manuscript contains King
Kristoffer
’s
Landslag
with other regulations and royal documents, probably written during the
second half of saec. XVI
. Most of the writing was done by a single scribe writing a steady cursive script. The manuscript contains a few documents related to
Finland
, namely
Klas Fleming
’s and
Sten Sture
’s rulings in fifteenth-century
Turku
. These documents might suggest the manuscript is connected to
Finland
. The texts of the
Landslag
and
Visby sjörätt
contain affinities with another manuscript,
Uppsala University Library, B 38
, which belonged to
Klas Karlsson Horn
(1583–1632) at the
beginning of saec. XVII
.
A note found on the inner front cover (‘Johan Hinric Lidén Norrköping 1760’) suggests that by
1760
the manuscript had come into the hands of
Johan Hinric Lidén
(d. 1793, who studied in
Turku
, although at a later date (1761–1763). Large parts of his collections came to the University Library in Uppsala by donation in
1779
.
Uppsala University Library
’s shelf-mark ‘B 1’ visible on the spine and inner front cover. The stamp of the library on fol. .
G. E. Klemming (ed.),
Skrå-ordningar
, Stockholm 1856.
C. J. Schlyter,
Wisby stadslag och sjörätt
, Corpus iuris Sue-Gotorum Antiqui, vol. 8, Lund 1853, XCIV (nr. 8).
C. J. Schlyter,
Konung Christoffers Landslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui, vol. 12, Lund 1869, LVII–LVIII (nr. 112).
Johan Schmedeman,
Kong. stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701
, Stockholm 1706.
>
SRA = Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718, vol. 1
, utg. Emil Hildebrand och Oscar Alin, Stockholm 1887.
Cataloguer
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0