Skip to content

Nimeke

Stockholm, National Library, Rålambs samling 4o 143. Magnus Eriksson’s Stadslag

Kuvaus

Magnus Eriksson’s Stadslag

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1552; 1569

Oikeudet

Images:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Reproduktion: Andrea Davis Kronlund, Kungliga biblioteket

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish

Identifiointitunnus

Stockholm
National Library
Rålambs samling 4o, 143

Kattavuus

Turku

Download TEI file
Stockholm, National Library, Rålambs samling 4o 143. Magnus Eriksson’s Stadslag
1552
,
Turku
;
1569
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
I:
Fol. : later provenance markings (see below).
Fols. : Later additions (by different hands).
(an oath for mayors and bourghers)
Enn eedh för them som till Borgmestare och rååd valde kunne bliffwe: och för them som sin Borgare eedh skolle göra.
Så beder iach migh gudh till hielpe, sampt hans helige ... aff hiertath, såå wäl som medh munnen. (A list of people not allowed as witnesses)
Tesse säyas wara ährolöse och måga ey witne bära.
Först alle the som öffuergiffua cristnas troo ... the som slå fader och modher. (An oath) Hwilkenn som thenne epterschriffne Eedh swär vppå Book, han swär eed ... Then andre Eeden swär han så, och lepper hand vpå Book ... ... och tagitth vppenbara booth och bättringh. (fols. are blank)
Fols. :
Alphabetical register of the
Stadslag
. By another hand than the actual law text.
(list of chapters in the
Stadslag
).
Register A
. Afflinga godz huru thet skall skiptas ... ... vthlensker man varder besätter. (fol. is blank).
II:
Fols. :
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
. After Gifftomala balk 3, a section from Kristoffer’s
Landslag
has been added. Other additions have been made in the margins, for example, after the Edzöres Balk. Ed.
Schlyter 1865, 3–400
.
(Konungs balk, index, 1–25)
Tafflan [H]uru borgmestare oc Rådmen skulu uälias oc huad dagh och om thera eedh ...
Konungs balker
. Nvthi Burgmestara och rådmen skulu wälias ... ... (art. 26) till fougaten oc rådhitt hwru the vilia med them göra.
Gifftomåla balk
(index, 1–18) Hwilkom lundom man skall sigh ...
första capitell
. Nw vill man sick kwnu bidia oc fästa ... ... (chap. 18) koster ägher till räkenskap gånga.
Erffdha Balken Tafflan
(index, 1–21) Nw door byaman ... Dör bonde eller hustru och liffua ... ... (21) godz än thz barn döör. (Addition) Och icke till then som ... skyldmanne sitt vt in 20 cap.
Här effther fölier Jordha balken
.
Jordha Balks Tafflan
(index 1–17) Hwru arffda godz skall upbindas ...
Första capitell.
Nw vill nåkor tompt swa ... ... (17) huad the aff honom hörde. (Addition) Thetta capitell plägar wara een almenneligh ... ... han sielff är beslaghen medh.
Endan på iordha balken. Tafflan på Bygninga balken
(index, 1–23) Tve men skulo vara i huariom ... Twe men skulo vara i huariom ... ... (23) norra oc södra vari lagh sama.
Endhan på bygninga balken. Köpmåla balken Tafflan
(index 1–31) Um lössöra köp klädher ... ... skule korn köpa. (A note) Thenna balk eller lagh om köpenskapen haffuer ... dicktat war och driffuats.
Förste capitell
Altt thett man köper få klöffuat eller oklöffuat ... ... (31) arffuodis fore konunge och stadhen.
Här endas köpmåla balken. Nicola: Olavi. S. /
(by another hand)
Iören Sylvester
.
Skipmåla
(index, 1–19) Hwru man skall godz vpskippa ...
Första capitell.
Hwilken man till staden komber med skipi ... ... (19) twä å huar ther wägna.
Endhen på skipmåla balken
.
Rådhstuffwn
(index 1–34) Hwru mongh mallsman må ...
Första capitell.
Eey må man flere mall kära ... ... (34) läggia eller i Stadzens gömo.
τελοσ. Edzöres Balken Tafflan.
(index 1–25) Nw gonghir man hem till androm ...
Förste capitell
. Ridher man hem åt androm ... ... (25) thå skal han mista högra hand sina. Thetta capitel handlar huru edzörit bötas skall ... lyff oc lössöra.
En ny statuter
Åran äpther gudz byrdh 1407 Sancthe Katherine dagh stadgadhe oc stadfeste then ärlige konungh Erick Månson ... i Stockholm att then man som giör fleck oc farnöte eller sammatt å fougthen ... konungx hämpdh och vredhe.
Endhan på Edzöris Balken.
Högmåla
. (index, 1–11) Vm man eller kona ...
1 ca(pitell)
Mördher nu nåker man annan ... ... (11) i staden miste hwffuodh sitt.
Endhan på högmåla balken. Dråpmåla med vilia tafflan.
(index, 1–15) Um the dråp man gör ... 1. Nw draper man annan med wilia ... ... (15) dräpin ligghe twängildher.
finis. Dråp medh vådha taflan.
(index, 1–17) Hwru mongh hug till våda ... Nw hugger man ått annan ... ... (17) eller wari sigh sielffuer tridhie.
finis. sårmåla balker mz vilia.
(index, 1–21) Nu vill man annan til såra ... Nu vill man annan till såra binda ... ... (21) göra oc han kan the
r
nådh fåå.
τελωσ.
[Såramål]
Med vådha.
(index, 1–8) Om man kan få hugga ...
Förste caput.
Hugger man ått androm oc annar ... ... (8) edhin oc orker ey botom.
finis. Tiuffna Balken Tafflan
. (index, 1–20) Nw kan man ey tiuffnadher ... Vardher then tiuffnader ... ... (20) om han orker ey tilbinda oc orkar ey botum.
Finis deo sitt laus in trinis. Om dobbell
(added ‘Nicolaus Olaui’). Hwar som doblar öffuer ... ... konungenom och stadhen till treskiptis.
Endan på Stadz Lagen. Finijt hic liber 16. die Augusti Anno d. 1552.
(added below ‘1567’). (fol. is blank).
III:
Fols. :
Olaus Petri
’s
Domarreglor
. Another text on judges. Royal legislation.
(Olaus Petri’s
Domarereglor
, ed.
Hesselman 1917, 302–311
)
Nogra almenneliga Reglor ter domaren bör retta sigh effter j.
En domare skal först besinna, at han ... ... ligger och mera mackt uppå, etc. Oret saköra gör ingen herra riik men lagh och rett är herrans pris. (On judges, cf.
Collin – Schlyter 1827, 292–294
)
Item om domare
. Huar som retter domare skal och uil wara, han taruar haffua triggiahanda ... ... effter hans samuet och skäll etc. (
Magnus Ladulås
’s charter on church peace; cf.
HelsL. KkB. 21:2
)
Tenna stadga giorde konung magnus ladulåås
. Gänger bonde aff gårde å rettom kyrkewegh sinom ... ... och fella henne 12 män ligge ogild.
Finis. Laurencius Eritci(!) Holmensis.
[15]
69 ten 16 maij.
(fol. 179r is blank)
Fols. : Additions by other hands. The text from fol. continues on fols. 184–186, which may have been misplaced.
(A table on the weight of bread)
Brödhwichten
. Item tå span huethe gollor ena lispund ... brödh uega 33 lodh. (fol. is blank) (
Magnus Eriksson
’s
stadga för Vesterås
1360
; cf.
Schlyter 1865, 403–404
) I arena epther gudz byrdh mccclx om fastaganghen I wästherars ... uthan thz tagz aff honom uthan hans uilia. [, ] (
Margareta
’s
Gårdsrätt
; ed.
Beckman 1919, 28–35
)
Här byrias gårdz retten eller husa.
Thetta är hogborno förstnes dröttning margareta ... (index, 1–22) huilkenn man annan slår i hiel ... ... 1. Huilken man annan slår i hiel ... ... (chap. 22) the særdelis wåra nådh.
finis.
[] (Astrological notes with the date ‘(15)67 21 Mai’, written on fol. ). (King
Karl Knutsson
’s(?)
military articles
, imperf.) Item tesse epter
na
Articlar hogboren furste och herre her Karl medh gudz nåde Swerigis och Göttis et. konung ... Item vm noger rymer vndan konunge baner huad konunger ar silffuer medt ... aff andre lande huar | [] (
on serious offences
, imperf.; ed.
Hadorph 1687, 47
) syskena spield frend sämio spield ... (Quotations from laws, e.g.
KrLL, HögB. 4
;
ÖG, BB 36:2–3
) Nu kan så illa ... Nu gonga mänd effter ... En tå at gud haffuer giffuit ... Nu skipter man hestom eller skiuthom ... Nu haffuer man hund som ... ... som sagdt är, vari tå both halffua mindre.
Paper
189 (188 numbered) folios
14cm × 19cm (8,5-9cm × 12cm)
Modern foliation in ink in the upper right margin. Chapter numbers marked in black ink in the upper margin of the recto side. Article numbers marked in the margins in red.
(II–1)
3
+ 10IV
83
+ III
89
+ 9IV
153
+ (III+1)
160
; 2IV
176
+ (IV–1)
183
+ II
186
+ I
188
Catchwords are usually marked on each page.
The manuscript has different sections written at slightly different times: the different hands and different watermarks suggest that the registry (fols. 1–27) was added independently; as were the sections following the
Stadslag
(fols. 161–188).
The manuscript is in good condition, apart from some staining and small tears on a few leaves.
The first leaf of the first quire has been pasted on to the front cover. Fol. 156 is an added singleton. A leaf is torn after fol. 183. Gathering with fols. 184–186 (last leaf unnumbered) is loose and misplaced. The text on fol. is a continuation of the one on .
One dry-point ruled column with 24–28 lines of text (
c
. 24 in the registry;
c
. 19 lines in
domarereglor,
one column with no ruling).
One main hand is responsible for the
Stadslag
, which
has been dated to
1552
in
Turku
(fols. and ) and written with cursive.
The
Domarreglor
(fols. ) is dated to
1569
by a scribe who identifies himself as ‘Laurencius Eritci(!) Holmensis (15)69’ (see fol. ).
Laurentius Erici
's initials also found on fols. , , , (drawn inside initials, but in black ink). The same hand wrote at least the additions on fol. .
Schlyter (1865, XXVIII)
suggests this is the same hand that wrote the first section of the manuscript and also
Stockholm, National Library, Engströms samling, n:o 61
, in which Laurentius Erici’s name also appears.
Another possible scribe for the main section would seem to be
Nicolaus Olavi
, who has added his name on fols. and and his initials in several places (fols. , , , , , , ). Nicolaus’s initials are added in the same red as the chapter initials, except for fol. .
Laurentius Erici
has also added his initials in the main section, but this has usually been done in black ink and may represent a later addition. Initials ’H H’ inside an intial on fol. .
Below the date on fol. , the year
1567
is also drawn, in a different ink and possibly by the same hand adding the registry for the
Stadslag
. This was probably by a third, contemporary, hand writing a rather unsteady cursive. One hand is mostly responsible for the additions on .
Red initials with various decorations (for example, interlaced ones, on fols. , , , etc.) in beginning of chapters and articles (usually 3–4 lines high in the beginning of articles, 6–10 lines high in the beginning of chapters), several are left uncoloured, with simple decoration inside. On fols. green is also used in the decoration.
The decoration throughout the manuscript is very similar to that found in
Stockholm, National Library, Engeströmska samling, n:o 61
. See especially fol. with initial ‘N’ with the initials ‘N O’ and the text ‘NOSSE TE IPS[E]’ inside it (a similar initial with
Laurentius Erici
’s initials in found in the same place in
Stockholm, National Library, Engeströmska samling, n:o 61
). A cadel initial on fol. , a pen-drawn initial in black and red on fols. , , , .
Interlaced initials are found in the section with
Domareregler
(fols. , ), but these are very different from the ones in the
Stadslag
section.
Rubrics, article numbers, highlighting and paraphs in red.
Dark brown calf on wooden boards. Blind-tooled decoration: three sets of frames formed by three fillets. Within the frames, vines and other decorative elements. Both covers are worn and show various scratch marks. In the central panel, a round stamp. On the front cover, a badly worn adoration of Christ with Joseph and Mary(?); back cover, a badly worn depiction, possibly an annunciation, with one central figure. Over (or framing) both these stamps a diamond shaped plate(?) was placed at some point (both are now missing, but their form is clearly visible). Remnants of two hook clasps with catches on the fore-edge of the front board. The boards slightly over-hang the text-block. Paper pastedowns. ‘Knots’ made of parchment have been pasted on to the pages to function as place markers. Headline and shelf-mark written on paper pasted to the spine.
The manuscript contains
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
and other legal texts, which seem to have been added separately. The main section has been dated to
1552
and was written in
Turku
. Another section is dated to
1569
. The manuscript shares considerable similarities with
Stockholm, National Library, Engeströmska samling, n:o 61
, especially when it comes to initials. Both manuscripts also feature
Laurentius Erici
’s name, but the extent of his contribution remains uncertain.
The similarity in the chapter initials might even suggest that one manuscript was copied from the other. For example, the use of green in the initials begins in both manuscripts in exactly the same place (although green is otherwise little used in this manuscript).
Fol. : (in a hand of
saec. XVI
) ‘Abo tum quandam uaris decorata triumphis, Nunc superata uices proditorum classe retenta’; (in a different hand) ‘iören Silluester Smitt(?)’; ‘1567’ (written on top of another similar note) ‘SRiffuin(!) i åbo och lyctades ten 16. dagen agusstj Ano 52’.
Fol. 99r: ‘nicolai olavi’.
Nicolaus Olavi
’s name also on fol. . There is a later addition in different ink and hand: ‘
iören sylvester
’.
Laurentius Erici
of Stockholm wrote his name on fol. (see above).
Shelf-mark ‘Rålambs samling 143 4
o
’ on the spine, and ‘N
o
: 143’ on the inner front cover. Along with the note ‘Bibliothequed på Strö Anders Sig:f. Rålambs’. The manuscript belongs to the Rålamb’s collection, which was donated to the
National Library of Sweden
in
1878
and
1886
.
Natanael Beckman, “Två finländska gårdsrättsredaktioner. Med anledning av Åbo Akademis öppnande utgivna”,
Göteborgs högskolas årsskrift 25
(1919).
Johan Hadorph,
Biärköa rätten
, Stockholm 1687.
Bengt Hesselman (ed.),
Samlade skrifter af Olavus Petri
, Uppsala 1917.
H. S. Collin – C. J. Schlyter,
Westgöta-lagen
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 1, Stockholm 1827.
C. J. Schlyter,
Konung Magnus Erikssons Stadslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui, vol. 11, Lund 1865, XXVII–XXVIII.
Cataloguer
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0