Skip to content

Nimeke

Stockholm, National Library, B 119. Kristoffer’s Landslag

Kuvaus

Kristoffer’s Landslag

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1585-1599
Saec. XVI ex.

Oikeudet

Images:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Reproduktion: Andrea Davis Kronlund, Kungliga biblioteket

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish

Identifiointitunnus

Stockholm
National Library
B 119

Kattavuus

Finland?

Download TEI file
Stockholm, National Library, B 119. Kristoffer’s Landslag
End of saec. XVI
?
Finland
?
King
Kristoffer
’s
Landslag
Fols. : King
Kristoffer
’s
Landslag
with various additions. Ed.
Schlyter 1869, 7–397, 402–403
.
Konungs balcker begynnes häär
. (Index, 1–37) Swerigis Rijke ähr ...
Första capittell
. Swerigis rijke ähr aff hedhninghar ... ... och än tå ther till fulla skepwistena. (fol. 15 is blank).
Giffthmål Balcker begynnes här
. (Index, 1–24) Hwru man skall sigh ... Nu will man sigh kona bidhia ... ... eller wärie sigh medh 12 manna eedh. (followed by a reference to article 3 of the chapter). Om kona sitther på pall ... böthe kona tre march. (followed by an addition concerning Deuteronomy 22). (fol. is blank apart from a reclamant).
Arffdha balck
. (index 1–23) Huru barn eller barna barn ... (fols. contain a table by another hand of
saec. XVI
concerning the contents of Gifftamål Balk; , are blank; contains a list of different types of inheritances (
saec. XVII
))
Första capitel ärfdabalker
. Döör bondhe eller hustru ... ... haffwer bischopen konungz rätth till förskriffna arff. (Addition) Konungh Birghers laagh. Alldrigh kommer baakarff till ... för dråp och stöldh. (A tractate on inheritance)
Om arff. Hwadh thet ähr och huru mann skall thet förstå
. Arff ähr inthet annat än att man bringer godzet ... ... han vndhwyker sin tienest.
Goodz thet kan bliffwa arfflösth i triggia handha mättä
. Therföre hether thet icke mera arff ... ... arffwedeel iblandh theras brödher.
Tretton Orsaker hwarföre barn kunna bliffwa Arfflösa
. 1. Om barnen skamligh och försmädheligh ... ... (13) ähr all christligh ordhningh emoth. [] (arbor consanguinitatis) ( is blank).
Jordha balcker
(index 1–33) Fäm ährö laghafongha ... Fäm ährö laghafångha Jordh I Swerigis ... ... häghna och honom laghligha till sagt war.
Bygningha Balcker
. (Index 1–54) Huru böndher mågha åwercka ... Wilia böndher by aff nyio byggia ... ... thet mätit är och wardher.
Köpmåla Balcker
. (Index 1–13) Köper man lössöra fää ...
1. Capitel
. Köper man fää hoffuar eller klöfwad ... ... ärffwode effer ty gellet är. Schiffter man hästom eller skiutom(?) ... kiöp thet fast och fultt.
Om malmbärg
. Nu kunno Malmberg finna ... båden Jordh och Malm.
Tingsmåla balcher
. (Index 1–43) Huru Lagman äger wälias ...
1. capitel
. Tå lagman wälias tå skal ... ... (43) af hastuga mode eller longa affwund. (43bis) Nw tager man harfua annars å hans åker ... med harfuo giorde, och åå 6 öre.
Nu warder mandz hunder galin, tå skal han
thet lysa ... ... sedan laghäfdat är och war inne häfdat, som före sigs wari sachlös.
Nu hafuer biur sit boo som bonde
, hwarsom dråper ... then diur som togh.
Capitel Häredzhöfdinge må budkafle opskära för
konungs bref ... kafle mot Lagmanne eller Heredzhöfdinge böte 3 öre.
Edzöris Balcker
. (Index 1–44). Om någor gör androm hemsöchn ...
Första capitel
. Söker man hem åt androm ... ... (45) öffuer them konungz hämpnd och wredhe.
Högmåla balcher
. (Index 1–15) Mördar någon annan ...
Första capitel
. Mördar man annan man eller kona ... ... (16) förbryta utan sina egna.
Dråpmåla balcker medh wilia.
(index 1–39) Komber skilnader manna millan och hwar ... Nu komber skilnader manna mellom ... ... tagi konunger annan målsägande och tridie härads.
Dråpmala balcker med wådha
(index 1–16) Först skils hwad wilia wärck ...
Första capitel
. Hwar som sward eller kniff dragger ... ... (17) med tuem mannom och 12 manna eedhe.
Såramåla balcker medh wilia
(index 1–20) Huru man skal annan til ... Nu wil man annan til såra binda ... ... at thes fä hafuer thet giordtt.
Såramåla balcker medh wådha
(index 1–7) Hugger man åt androm ...
Första capitel
. Hugger man åt androm och ... ... wärie sigh med sex manna eedhe.
Tiuffwa Balcher
(index 1–39) Sach thes som hustru bondans ...
Första capitel.
Bästa ting som bonde i boo sina äger ... ... han förgiortt lyffwe sino och ägho sino. Nappar man Ox af annars mans åker ... och hann heetter agnabaker.
Fols. : Notes by various hands of
saec. XVI
, in
Swedish
.
(
Gustav Vasa
’s
Gårdsrätt
,
1544
(here dated to 1554), defective; ed.
Schmedeman 1706,15–17
)
Artiklar stälte för kon. matz. wår aldernadigeste herres håfftienere, skyttare och andre ... på slått och gårder Anno 1554
. Wy Gustaff medh Gudz nåde ... Först och främst skall wår fodermask medh alle wåre ... ... (4) tillbörgeligenn staffatt bliffwa | (followed by four unnumbered blank leaves).
(
Karl IX
’s instructions for bailiffs,
1590
; by a hand of
saec. XVII
).
Efter thette sätt will högborne furste och herre, herr Karl ...
Anno 1590. 1. Hwar tredie åhr skal huuse syn hållas, så wäll medh skattebönder, som medh ... ... (38) på konungens slott eller gårder. (written among the pen-drawn ornaments following the text:)
1621
(followed by four unnumbered blank leaves).
(A modified and defective version of
Olaus Petri
’s
Domarereglor
;
by the main hand?; cf.
Hesselman (ed.) 1917, 301–311
)
.
En domaren skal icke lätteliga låta någon til ... ... och terligger medhra macht vppå. En orätt saaköra ... ähr herrans prijs. (Histories and examples concerning the office of the judge)
Korte underwijsningar och historier
. Till thet första skall een domare lätha befinna hooss sigh the than fruchtar Gudh ... ... ther och störste machten vppå ligger. (Quotations from the bible) Wee them som för sigh sielffwa wyse ähre ... oskyldigh blodz siäl slå skall. (Instructions for the taking of an oath)
Om them some edh wela gångha
. Hwilken some edh swär å book, han skall sweria ... tändher och dräpa menniskiorna.
Eedher vthdraghne som uthi höghwichtighe saker haffas skola
. Jagh N.N. bedher migh så Gudh ... ... the ogudachtighas wagh. (A list of people not allowed to swear an oath; cf.
Schmedeman 1706,7–9
)
Thesse effter
ne
articklar bleffwe forhandhladt aff Saligh i hughkommelse konungh Göstaff och bleffwe skreffne om S. Petri Apostels dagh Anno Christi 1538
. Thenne seyies ährolöse wara och må ey witthna bära ... ... slå sin fadher och modher. (Excerpt from Leviticus 19) Leviti: 19. I skolen inthet stiela ... tilhopa kommon är. (fol. is blank) [] (
Arbor consanguinitatis
) (fol. is blank) [] (notes of
saec. XVIII
and an
arbor consanguinitatis
) (fols. are blank) [] (
arbores consanguinitatis
,
saec. XVII
; fols. , and are blank)
Fols. :
Upplandslag
, kyrkobalk (written by the main hand). Ed.
Schlyter 1834, 8–86
.
Kyrckio Balcker
. (Index 1–22) Kyrckio bygning ... Alla Christhna män sklo tro på ... Förste capittel. Nu wilia christna män ... ... the fälla wilia om någhor saak.
Fols. : Additions by the main hand.
(On severe offences, here dated to
1433
; ed.
Hadorph 1687, 44–47
) Högmåål ogerningar ther uppenbar skrifft skall föresettias ... Anno Christi 1433 i konung Erichs pomerani then 13. Regementztydh. Somblighe aff the ogerninger ähre af sigh ... uthwisar i kyrckio blacken. (Some penalties from the Church laws)
Någre straff kårttelighen aff kyrckiones lagh författat domarren till een kortt berättelse.
1. Kyrkio gårdh kan liggia all nedher ... ... (22) vndher predicanen böthe 6 marck. (
Västerås ordinantia
, imperfect; cf.
SRA 1.1, 89–94
)
Westheråhrs Recess
...
stadhgadt i Westheråhrs Anno etc. 1527.
Om Sochna kyrckior. Bischoperna besökie Sochna kyrckior ... ... Gudz ordh reent och clart för folcket.
Westheråhrs recess ... stadhgat I Westheråhrs Anno etc. 1528
. [Om bis]kops saaköre --- att all saaköra hörer kon[ungen] ... ---hreff. (followed by a unnumbered leaf).
Paper
146 + 11 folios
19cm × 29,5cm (12,5-13cm × 21-23cm)
Foliation in ink in the upper right margin. The foliation skips leaves that were added later.
i + 3III
18
+ III(+3)
27
+ 5III
57
+ 3IV
81
+ III
87
+ IV
95
+ V
105
; (III–2+iiii)
109
+ 1
110
+ iiii
110
+ II
114
+ (IV–1)
121
+ (IV–1)(+2+i)
130
; 2III
142
+ 1
143
+3
146
+ i
Catchwords appear regularly in the lower margin of each page.
A strip of paper has been pasted to the outer margin of fols. and . Fols. 24–26 are formed of two large folia that have been folded and pasted on to fol. , and to each other. Two folia are cropped before fol. 106 and four unnumbered blank leaves are entered after it. Fol. 110, originally part of the quire with fols. 107–109, is loose. Four unnumbered modern blank leaves are entered after fol. 110. One leaf cropped after fol. 121. Fols. 124–125 are a bifolium pasted on to fol. 126. A blank unnumbered bifolium has been pasted on to fol. . Fols. 144–146 have been pasted together in the gutter, fol. 143 was possibly originally part of this quire. Fol. 146 is followed by an unnumbered blank leaf.
The manuscript consists of separate sections with later material included in the middle. Fols. 1–105 and 131–146 are written by the same scribe and have originally belonged together. Fols. 111–121 may have also belonged to the original manuscript. Other parts were likely added in connection with the rebinding, which may have also led to the
Kyrkobalk
being placed at the end of the manuscript.
The manuscript shows signs of moisture damage. A tear in the lower part of fols. 145 and 146 has been repaired by pasting blank paper on the leaves. The covers are badly worn.
one unruled column with 32–36 lines of text.
One main hand writing both the
Landslag
and
Kyrkobalk
in a book cursive of
saec. XVI
. The scribe may also have been responsible for fols. , and possibly even fols. written in a more rapid cursive. According to
Schlyter (1869, LXII–LXIII)
, the same scribe is responsible for
Uppsala, University Library, B 2
, which includes a section written in
Finnish
. This strongly suggests the scribe was Finnish. The hands are indeed similar, and there seems to be a relationship between the manuscripts (they contain, for example, the same addition on Swedish history entered in KgB 1). However, UUB, B 2 is written in a lower-quality script than this one.
Schlyter also suggests that the text from fol. onwards was written by the same scribe but at a later date. This is difficult to confirm, but the ink and script do undergo some changes at this point. Also the watermarks show that a change in paper occurred at this point as well.
Hands of
saec. XVII
write on fols. 106–110, 123, 126–130 and one of
saec. XVIII
on fols. 124–125.
Monochromatic initials (2–4 lines high) with fleuronée decorations of the same colour at the beginnings of chapters and articles. Chapter headlines in the upper margins.
Rebound (in
saec. XVIII
(?)) with blue cardboard covers, which are worn. A piece missing from the back cover. Paper pastedowns. Pasted paper with the modern shelf-mark on the front cover. A badly worn pasted paper with the old shelf-mark on the spine.
The manuscript contains
Kristoffer
’s
Landslag
written by a steady and experienced hand. The work was apparently done by the same scribe responsible for
Uppsala, University Library, B 2
, which was donated to
Sigfried Luchoinen
in
1604
and probably written by a Finnish scribe in Finland. That would indicate that this manuscript also originated in
Finland
. A relationship between the two manuscripts is also indicated by the fact that there are textual similarities with UUB, B 2, albeit the latter contains more errors.
The manuscript was apparently rebound at some point when some additional leaves were added. Possibly the placing of the
Kyrkobalk
after the
Landslag
also took place during the rebinding.
By
1704
the manuscript was in private hands, apparently in
Sweden
. On the verso side of the last leaf (unnumbered), in a hand of
saec. XVIII
: ‘Suen Nilson årell har denne bok Completteradt och ifrån maculatur salverat die St. Pentecostis 1704. Af Mr. Isac Quillman utbytt.’ In
1746
the book was sold at an auction according to the record on the front flyleaf (following a note of saec. XVIII concerning the law): ‘Per auct[ione] Publ[ico] in poss[essionem] Bergmanni perv[enit] 1746’.
The manuscript was acquired for the Swedish collector
Nils Brocman
(1731–1770) and given the shelf-mark n:o 49. After his death, parts of the collection were donated to
Antikvitetsarkiv
. From there, it presumably came to the
National Library of Sweden
with other manuscripts in
1780
. The earlier shelf-mark, ‘n:o 36’, was registered on the inner front cover, along with the new one, ‘B 119’.
Natanael Beckman,
Studier i outgivna fornsvenska handskrifter
, Stockholm 1917.
Johan Hadorph,
Biärköa rätten
, Stockholm 1687.
Bengt Hesselman (ed.),
Samlande skrifter av Olavus Petri
, vol. 4, Uppsala 1917.
C. J. Schlyter,
Uplands–lagen
, Corpus iuris Sueo–Gotorum Antiqui, vol. 3, Stockholm 1834, LIII (nr. 116).
C. J. Schlyter,
Konung Christoffers Landslag
, Corpus iuris Sueo–Gotorum Antiqui, vol. 12, Lund 1869, LXII–LXIII (nr. 123).
Johan Schmedeman,
Kong. stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701
, Stockholm 1706.
SRA = Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718, vol. 1
, utg. Emil Hildebrand och Oscar Alin, Stockholm 1887.
Cataloguer
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0

Social Bookmarking