Skip to content

Nimeke

Helsinki, National Library, B.ö.IV.26 (olim B.II.23, olim B.ö.I.23). Magnus Erikssons Stadslag

Kuvaus

Magnus Eriksson’s Stadslag; decrees, letters

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1555

Oikeudet

Images:

CC0
To the extent possible under law, the person who associated CC0 with this work has waived all copyright and related or neighboring rights to this work.

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish

Identifiointitunnus

Helsinki
National Library
B.ö.IV.26

olim B.II.23


B.ö.I.23

Kattavuus

Sweden

Download TEI file
Helsinki, National Library, B.ö.IV.26 (olim B.II.23, olim B.ö.I.23). Magnus Erikssons Stadslag
1555
,
Sweden
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
;
decrees
,
letters
Fols. , alphabetical index of chapters to King
Magnus Eriksson
’s city law (defective).
[B] ... | 25 ... Edzör. 20 ... Rådz. 18. Booken läsas en tid hwarth äär, Kon. 23 ... [15r] Van määct j drakiom ... Vapn må b| Vatu |’
Fol. , an
arbor consanguinitatis
(mostly torn off)
Fol. , originally blank, now with later doodles relating to the
arbor consanguinitatis
.
Fol. ,
an oath
.
Eden
. Såå bedher iach mich ... tagith öppenbara bätringh.
Fols. , King
Magnus Eriksson
’s
city law
(
Stadslag
), defective. There is an index in the beginning of each chapter. For an edition, see
Schlyter 1865
.
Om span och pyndare hwru the skula wara.
NW schal man borgamestare
och ... ... wedher mann *40 marchar. (
Giptho Balcker
) 1. HWru man schal ... ... väcknas manna wellom. [
1.
]
VIl man sick kona bedia eller
fästa ... ... syckon flere giptis. (
Erffda Balcker
) 1. OM byaman döör ... ... thz schal ärffwas. 1. DÖr bonda eller ... ... om barnith döör.
Finis
. (
Jorda Balcker
) 1. NW hwru ärffda ... ... mz fullom withnom.
1.
VIl
man sälia tompth ... ... döda hörth haffwa.
Finis huius
. (
Bygninga Balcker
) 1. NW schula twe ... ... födra schula byggias. 1. TWe schula wara ... ... warj laagh sama.
Finis
. (Köpmåla Balcker) 1. OM lösöra kiöp ... ... någith ut befästningana. [1.] ALth thz man kiöper ... ... wtan hans vilia. (Skipmåla Balcker) 1. HWru man schal sith ... ... eller bryggia liggia. [1.] HWilkin man med skip til ... ... som för är sagtth. (Rådstugu Balcker) 1. HWru mong mål ... ... å fogo een eller rådith. [1.] Sy måg man flere ... ... hämpd och wredhe. Finis. (Edzöris Balcker) 1. NW rijder man ... ... edzöre schal bötas. 1. R
J
\E/dher man hvem ... ... högra hand sina. (Högmälis Balcker) 1. OM man mördar annan ... [1.] MÖrder man annan ... ... som för är sagth.
Her begynnas drapmala balcker med vilia
. 1. OM the drap ... ... Konungh ledungh vth. 1. Dräper man annan ... ... han i twebothenn. (
Drapmala med wada
) 1. HWru mong hwgh ... ... kona eller barn. 1. NW huggher mander ... ... sich sweffwer tredu
. Her begynnas såramala med vilia
. 1. NW wil man annan ... ... aff möö eller qwinna. [1.] NW wil man annan ... ... godh vilia til nywtha.
Finis huius
. (
Såramala Med wada
) 1. OM man kan annan ... ... han schal wara. 1. HWgger man ath androm ... ... och orkar eij bothum.
Finis huius
. (Tiuffwa Balcker) 1. HWru man schal tiuffwa ... ... tager annars timber. 1. Vardher tiuffnader någrom ... ... orkar eij bothum. Finis.
Doblar Balcker
. HWar som doblar ... ... och stadenom til tweskipth. A.M.E.N.
1555
.
Fol. originally blank, now with added law articles in a hand of
saec. XVI
.
Wråker bonde bort hustrw lagtagne sina ... sack til tre skiptis. Bånger annars mans kono å bolster och ... får gerning sina.
Fol. blank.
Fols. , in a hand of
saec. XVI
2
–XVII
1
(one that also makes additions to the main section) texts
on swearing oaths
.
[–v]
Christelig wnderuisning om Eedsueriande
... God Christen läsare, effter gudz helige nampn ... Amen.
Petrus Iohannis Gothus Norcopensis
. [–v]
Doctoris Caspari Melisandri förtaal, till ihre Christeliga lässarnren
. Thedh ähr ett Christeligit och loffligit bruk ... Anno dominj
1590
.
Caspar Melisander
dochtor kyrkieherre och superintendens iher samma stadz. []
Wnderuisning om Eed suerinnde
. Huilkenn som will, eller skall suerin enn eedh... som ähr rettuiss och ... [breaks off].
Three unnumbered blank folia between fols. 136 and 137.
Fols. , in a hand of
saec. XVII
(probably the same one adding references to
Magnus Eriksson
’s
Landslag
and other laws in the margins of the main part), decrees and notes concerning the laws
[–v]
Konung Gustafs Stadgar om Nidingswärk
. Hwilken som sönderscår eller.. ällär ware medh sielf in edhe.
Konungh Gustafs Stadga medh Rigsans råds i Ståchålm Anno 1540
. Bannar nogor fader ällär moder... guds bud ord stända. []
Her efter fällier och beskrifwes hwad sosom gamble och Nye lagar skyllia nyå wtj hwar balk i söndärhett Konungzbalk
. Nye lagar hållär – 11 lagmans dömne ...
Fols. , in a hand of
saec. XVII
, letters of Swedish kings, mostly concerning the city of
Köping
[] King
Karl IX
gives privileges to
Köping
, in
Örebro
12 April 1608
(contains reproductions of older letters:
Sten Sture
’s letter dated
19 January 1474
in
Örebro
(
SDHK 29710
),
Gustav Vasa
’s letter dated
23 April 1529
in
Stockholm
)
Wy Karl then nyonde medh Gudz nåde
Sweriges...och så lydhe: Jagh Steen Sture i Gripsholm Riddere... Örebro den 12 Aprilis åhr 1608. [–v] King
Gustav II Adolf
to
Köping
concerning tax exemptions as payment for a troop of soldiers, in
Nyköping
,
4 January 1612
, [] King
Gustav II Adolf
confirms
Köping
's privileges, in
Stockholm
,
5 April 1620
, [–v] King
Gustav II Adolf
to
Köping
’s burghers concerning mining, in
Strömsholm
,
30 November 1624
,
Axel Oxenstierna
to
Carl Bonde
, in
Stockholm
,
20 July 1620
, King
Gustav II Adolf
to
Köping
, in
Ulfsund
,
16 February 1614
, [] King
John III
concerning the rights of
Köping
, in
Stockholm
,
7 September 1591
, [] King
Gustav II Adolf
on the rights of
Stockholm
’s burghers, in
Stockholm
,
9 November 1622
, [] King
Gustav II Adolf
concerning complaints on mining, in
Stockholm
,
1 January 1628
, [] King
Johan III
to
Köping
,
23 May 1584
... signed: ex mandato regiae maiestat domini mej elementis. Erasmus Ludouitz.
Four unnumbered folia after fol. 160, with various
probationes pennae
from
saec. XVIII
.
Paper
3 + 167 (160 foliated) + 1 folios (the manuscript has 167 leaves, of which 7 have been left unnumbered, and flyleaves).
14,5cm × 20cm (10cm × 14cm)
Modern foliation in the upper right margin in ink, which has left the empty leaves unnumbered.
3 + (II-1)
3
+ 3II
15
+ (II-2)
17
+ 29II
133
+ II
136
(one unnumbered folium) + II
138
(two unnumbered folia) + 5II
158
+ (IV-2)
160
(four unnumbered folia) + 1
The modern binding is very tight and renders it difficult to determine the quire structure. Current collation is partly based on catchwords that have often been almost completely trimmed (entirely visible, for example, in the lower margin on fols. , ).
Similar watermarks and quire structure found throughout the manuscript suggest that the folia following the main part also belonged to the original manuscript, although they were written on at a later date. Three flyleaves were added at the rebinding. Lacuna between fols. 16 and 17; defective from the beginning. Fol. 15 torn. Three unnumbered folia between fols. 136 and 137, and four after fol. 160. Apart from the missing leaves, the manuscript is in good condition.
Up to 23 lines of text (no ruling).
The hand of the main part is a neat cursive dated to
1555
on fol. . A few other hands wrote contemporary and later additions in the margins. The additional sections feature different hands of
saec. XVI-XVII
.
In the main part: red pen-drawn initials in several sizes, punctuation and majuscules emphasized in red. Rubrics in red. Fol. , doodles of
saec. XVII
, ‘detta äro bara affmålningar som har äro målade’.
Modern binding of
saec. XIX
with stamp of the National Library on inner front cover.
The main part of the manuscript (fols. 1–131) contains
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
and is dated to
1555
(fol. ). The following parts were written in
saec. XVII
on leaves left blank in the original manuscript. These additions contain letters that suggest
Köping
as a possible provenance.
According to
Schlyter (1865, xxix)
, the original covers carried the ownership marks of a
Hans Erichsonn
1582
, a
Michill Hising
, and a
J.H. Amnorin
. These have since been lost in the restoration. One Hising family originated from
Köping
, and included a
Mikael Hising
, who ended up in
Finland
(
Hisinger, släkt,
, Svenskt biografiskt lexikon, accessed 1.10.2014
;
Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Hising. Verkkojulkaisu 2005
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7786
. accessed 1.10.2014
). A
Johan Henrik Amnorin
resided in
Espoo
in
saec. XIX
.
A number of ownership marks by
Carl Knut Amnorin
på Lagstad
1785
, e.g. on fols. , . A few other names from
saec. XVIII and IX
are found on fols.
[166v]
and
[167v]
.
Most of the letters on fols. 144–160 concern the city of
Köping
in Sweden. That, along with its connection to the Hising family, could suggest that the manuscript had its origin and/or early provenance in that city. The earliest marks of ownership to clearly indicate Finnish provenance are from
saec. XVIII
. It is uncertain how the book ended up in Finland, but it may have arrived with the Hising family.
Former and current shelf-mark of the
National Library of Finland
on the inner back cover: ‘
B
ö
.II.25
’, ‘B
ö
.IV.26’. Fol. : ‘Stadslagen. Tillhör Universitets-Bibliotheket I Helsingfors’.
Yrjö Kotivuori,
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852
. Online publication 2005; http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli. Consulted 1.10.2014.
C. J. Schlyter,
Konung Magnus Erikssons Stadslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 11, Lund 1865, xxix.
>
Svenskt biografiskt lexikon
, band 19 (1971–73), sid. 92 (Hisinger släkt). Also available online.
Cataloguer
Jesse Keskiaho
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0